കിളുത്തനിലെ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിന് പുരസ്ക്കാരം


 (2011-12 വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പുസ്തകത്തിനുള്ള അവാര്‍ഡ് കെ.ബാഹിര്‍ രചിച്ച "കിളുത്തനിലെ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിന്" അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ നല്‍കുന്നു)

No comments:

Post a Comment